«Motivacija je kultiviranje Vašeg ljudskog kapitala. Izazov ne leži u radu, nego u Vama, osobi koja kreira i upravlja radnim okružjem.»

Motivacija je jedan od najkompleksnijih izazova za veliku većinu menadžera današnjice. Kako potaknuti zaposlenike na ostvarenje kako operativnih tako i svojih osobnih ciljeva unutar organizacije (npr. radnog zadovoljstva)? Kompleksnost motivacije prije svega izvire iz psihofizičkih, socijalnih i demografskih različitosti samih zaposlenika. Ono što motivira jednu osobu na rad, može biti kontraproduktivno za motivaciju druge osobe. Isto tako, motivacija ovisi i o obliku organizacije, dizajnu posla i korporativnoj kulturi. Uz to, ono što je motiviralo zaposlenike u nekadašnjem industrijskom poslovnom okruženju, u današnjem visoko-tehnološkom nema iste učinke. Jedno je sigurno, u svakom zadatku u kojem ostvarenje cilja ovisi o drugim ljudima, motivacija je najveći limitirajući faktor.

Cilj ovog 1-dnevnog seminara je na teoretsko-praktičnoj osnovi približiti sudionicima tematiku motivacije. Neke od tema koje ćemo obraditi su:

1. psihologija motivacije zaposlenika
2. vrste motivacijskih alata
3. motiviranje u različitim organizacijskim kontekstima

Predavačica: mr.sc. Ratka Jurković